Ως “κοινά σημεία” επαφής της τέχνης με τους υπερήλικες

Ως “κοινά σημεία” επαφής της τέχνης με τους υπερήλικες

«Τίποτε δεν είναι πιο όμορφο από την ευθυμία σε ένα γερασμένο πρόσωπο».
Ζαν-Πωλ Ρίχτερ, 1763-1825, Γερμανός συγγραφέας

Τα Μουσεία είναι φορείς αλλαγής και χώροι δόμησης και προσφοράς εμπειριών. Το ενδιαφέρον στους χώ- ρους πολιτισμού έχει εστιαστεί στις εμπειρίες με διάφορες διαστάσεις και πτυχές. με το κυρίαρχο κλειδί άξο- να, του διαφοροποιημένου κοινού και των ξεχωριστών ανα- γκών του. Η στόχευση της αλληλεπιδραστικής σχέσης με τον επισκέπτη προτάσσεται και υπονοεί την ενεργητική του ανταπόκριση στην εκπαίδευση επενδυμένη με τη συ- γκίνηση , το ενδιαφέρον και την απόλαυση. Στην ιδιότυ- πη συνθήκη της πανδημίας η τεχνολογία επιστρατεύεται από τους πολιτιστικούς οργανισμούς ως επικοινωνιακό μέσο για να προστατεύσει τη σχέση με όλες τις ηλικια- κές ομάδες στόχο αφού η φυσική παρουσία δεν επιτρέπεται προς το παρόν.
Πολλά μουσεία βρίσκονται μπροστά σε ένα κρίσιμο σταυ- ροδρόμι επιλογών επαναπροσδιορίζοντας τις επικοινω- νιακές τους πολιτικές, αλλά και τα ερμηνευτικά τους μέσα. Το Νέο Μουσείο Βασίλη και Ελίζας Γουλανδή που άνοι- ξε τις πύλες του στο κοινό τον Οκτώβριο του 2019 στο Πα- γκράτι είναι ένας ζωντανός χώρος πολιτισμού που έχει στόχο να λειτουργήσει ως δυναμική γέφυρα μεταξύ της τέ- χνης και της κοινωνίας. Η επαφή αυτή επιδιώκεται να έχει παιδευτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα και να παρέχει αι- σθητική απόλαυση με περιεχόμενο. Μέριμνα του, όπως απο- δεικνύει και σε αυτή τη δύσκολη για τον πολιτισμό συνθήκη, να ανανεώνει τα ερεθίσματα που προσφέρει και να προ- σαρμόζεται αποτελεσματικά στις διάφορες τάσεις και ανάγκες της εποχής, ώστε να είναι μέσα στις πρώτες επι- λογές αναφορικά με την χρήση του ελεύθερου χρόνου των ανθρώπων.
«Υπό τις ισχύουσες υγειονομικές συνθήκες, η δραστη- ριότητα του Ιδρύματος Β&Ε Γουλανδρή συνεχίζεται σε με- γάλο βαθμό μέσα από την ψηφιακή του παρουσία. Επιθυ- μώντας να διατηρήσουμε την επαφή με το κοινό μας, η ψη- φιακή μας παρουσία εμπλουτίστηκε και εξελίχθηκε με το ξέ- σπασμα της πανδημίας, αξιοποιώντας όσα μέσα διαθέτα- με, δεδομένου ότι η λειτουργία του Μουσείου είχε ξεκινή- σει μόλις τον Οκτώβριο του 2019. Η συντονισμένη ψηφια- κή παρουσία αποτελεί πλέον δομικό στοιχείο της στρατη- γικής μας και διερευνούμε διαρκώς νέους τρόπους διά- δρασης με το κοινό μας. Η τέχνη και ο πολιτισμός μπορούν να λειτουργήσουν θεραπευτικά, προσφέροντας μία πνευ- ματική διέξοδο από τις απαιτητικές συνθήκες που επιβά-λει η πανδημία.
•Το κοινό του Μουσείου έχει αποκτήσει ένα νέο σημείο επα- φής με τη Συλλογή και το Μουσείο μέσα από την ιστο- σελίδα goulandris.gr. 198 έργα από τη Συλλογή παρου- σιάζονται στην ιστοσελίδα μας και είναι προσβάσιμα για ελεύθερη περιήγηση από το σπίτι.
•Παραμένουμε ένα Μουσείο ανοιχτό σε όλους μέσα από τις ψηφιακές μας δράσεις (όπως το «Ψηφιακό παιχνίδι για μεγάλους» για άτομα 65+, ή το open call «Δημιουργούμε από το σπίτι» για παιδιά έως 15 ετών το οποίο διοργάνωσε το Ίδρυμα την περασμένη άνοιξη και ολοκληρώθηκε με μία online έκθεση των παιδικών έργων.)
•Συστήνουμε στο κοινό μας επιμέρους πτυχές της Συλλο- γής μέσα από την παραγωγή ψηφιακού υλικού στα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Ιδρύματος.
•To Πωλητήριο συνεχίζει τη λειτουργία του ηλεκτρονικά μέσα από το e-shop εξυπηρετώντας παραγγελίες σε όλη την Ελλάδα»
Σε συνέχεια της πρωτότυπης δράσης «Παιχνίδι για με- γάλους στο Μουσείο», η οποία πραγματοποιήθηκε από την έναρξη της λειτουργίας του Μουσείου στην Αθήνα τον Οκτώ- βριο του 2019, έως και τον Μάρτιο του 2020, το Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρήσυνεχίζοντας τη συνεργασία του με τη Seveneleven παρουσίασε τη νέα σειρά διαδικτυα- κών διαδραστικών ξεναγήσεων «Ψηφιακό παιχνίδι για μεγάλους», ειδικά σχεδιασμένη για άτομα άνω των 65 ετών, μια ομάδα στόχο που σπάνια πρωταγωνιστεί στις επικοινωνιακές επιλογές των Μουσείων.
Τον Νοέμβριο το «Ψηφιακό παιχνίδι για μεγάλους» ξεκίνησε με τα «Κοινά σημεία», την πρώτη από τις τρεις θεματικές που εντάσσονται πλέον με συχνότητα εβδομαδιαίας προσφερόμενης διαδικτυακής δράσης. Ως διαδικασία τα «Κοινά σημεία» παραπέμπει σε παιχνίδι και απευ- θύνεται σε άτομα άνω των 65 ετών Στόχος της δράσης είναι η καλλιέργεια της αίσθησης πως η τρίτη ηλικία παραμένει δημιουργική, η μετατροπή της εσωστρέ- φειας σε έκφραση, η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και η ενθάρρυνση της χρήσης ψηφιακών εργαλείων, αναδεικνύοντας παράλληλα την αξία των εικαστικών τεχνών.
O σχεδιασμός και η υλοποίηση πραγματοποιείται από τη Seveneleven και την ευθύνη έχουν οι Νότης Πα- ρασκευόπουλος και η Κωνσταντίνα Μαλτέζου, οι οποί- οι μιλώντας για το σκεπτικό και την εξέλιξη της πρω- τότυπης παρέμβασης στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Ιδρύματος Β&Ε Γουλανδρή αναφέρουν:
«Η περίοδος που διανύουμε έχει εισάγει τους πολίτες σε έναν νέο τοπίο δράσης και αντίδρασης. Από την πρώτη στιγμή που η επίσκεψη στο μουσείο δεν ήταν εφικτή, ξεκινήσαμε να ερευ- νούμε νέους τόπους σύνδεσης και κοινωνικοποίησης του κοινού στο οποίο απευθυνόμαστε με τρόπο που να καταστεί δυνατή η επαφή του κόσμου με την τέχνη. Είναι άλλωστε αποδεδειγμένο πως η συμμετοχή σε δράσεις που σχετίζονται με τον πολιτισμό και ειδικότερα με την τέχνη, βελτιώνει την ποιότητα ζωής των αν- θρώπων, ενισχύοντας παράλληλα τις γνωστικές λειτουργίες όπως η σκέψη, η μνήμη και η αντίληψη.
Δουλέψαμε πάνω σε τρεις βασικούς άξονες:
• Τον σχεδιασμό και υλοποίηση ψηφιακών δράσεων,
• Την δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου,
• Την ανάπτυξη νέου κοινού από όλη την ηπειρωτική και νη- σιωτική Ελλάδα.
Με όχημα την πολυετή μας εμπειρία με την Τρίτη Ηλικία και τις ανάγκες τις συγκεκριμένης ομάδας, επιχειρήσαμε να δώσουμε βήμα στους ανθρώπους να εκφραστούν βιώνοντας την τέχνη σε ένα ψηφιακό περιβάλλον και με τρόπο που να ανανεώνει ή να προκαλεί το ενδιαφέρον τους γι’ αυτήν.
Ως αποτέλεσμα, δημιουργήθηκε μία δράση που φέρει τον γε- νικό τίτλο “Ψηφιακό παιχνίδι για μεγάλους” που είναι μία σει- ρά διαδικτυακών συναντήσεων με σκοπό την έκθεση σε σημαμετέχουν σε αυτή.
Στόχος μας δεν είναι μόνο η ψυχαγωγία αλλά και η ενθάρρυνση ανάπτυξης σχέσεων εμπιστοσύνης και εξωστρέφειας. Ομοίως, απώτερος σκοπός είναι η ανάπτυξη μιας μακροχρόνιας σχέσης των ανθρώπων με το Μουσείο και τις δράσεις που προσφέρει τόσο σε επίπεδο ψηφιακής όσο και φυσικής παρουσίας – όταν αυτό καταστεί δυνατό.
Όλα τα παραπάνω συνοδεύονται από την επιθυμία μας για:
• Ανάπτυξη σχέσεων και το μοίρασμα εμπειριών και ιδεών,
• Μετατροπή της εσωστρέφειας σε έκφραση,
• Ενθάρρυνση διαλόγου,
• Κατανόηση της σπουδαιότητας της τέχνης στη ζωή του αν- θρώπου,
• Ενθάρρυνση χρήσης των διαθέσιμων ψηφιακών εργαλείων.
Μέχρι σήμερα, η ανταπόκριση του κόσμου έχει δημιουργή- σει έναν ισχυρό απόηχο που σταδιακά εκτείνεται σε κάθε άκρη της χώρας μας. Από την Κρήτη ως τη Θεσσαλονίκη και από τα Ιωάννινα ως το Βόλο η απόσταση γεφυρώνεται και ενισχύεται η πεποίθηση πως είμαστε όλοι εξίσου δικαιούχοι μιας καλύτε- ρης ποιότητας ζωής που η τέχνη – με τον τρόπο της – μπορεί να προσφέρει!!!
**Ευχαριστώ πολύ την ανθρώπινη δύναμη του Μουσείου Β&Ε Γου- λανδρή κ. Κατερίνα Μαρκαδάκη και κ. Αφροδίτη Κουφαγελά για την εμπιστοσύνη τους καθώς και τους εμψυχωτές της Severneleven κ. Νότη Παρασκευόπουλο και κ. Κωνσταντίνα Μαλτέζου για τον χρόνο που μου αφιέρωσαν.

Αναλυτικότερα στις διευθύνσεις
goulandris.gr
https://goulandris.gr/el/events/digital-games-adults https://www.archisearch.gr/architecture/new-goulandris-museum- vikelas-architects/
Facebook
LinkedIn

Share:

Scroll to Top