Χανιώτικα νέα

Ως Κοινωνικό Αποτύπωμα

«Φρόντιζε οι ρυτίδες του προσώπου σου να μην επε- κτείνονται και στην καρδιά…» Honoré de Balzac (Γάλλος λογοτέχνης)

Το κοινωνικό αποτύπωμα είναι όρος που κατά κύ- ριο λόγο συναρτάται με επιχειρήσεις και οργα- νισμούς που υλοποιούν δράσεις με προστιθέμε- νη αξία για τον πολιτισμό και την κοινωνία. Δεν συ- νεισφέρουν μόνο στην ενίσχυση της οικονομίας, αλλά δημιουργούν με το έργο τους παράλληλα οφέλη σε ομά- δες της κοινότητας με έμφαση στις ευάλωτες κοινωνι- κές ομάδες. Ο πολιτισμός είναι κοινωνικό αγαθό και χα- ρακτηριστικό μιας ευνομούμενης και ευημερούσας κοινωνίας είναι να διασφαλίζει ισότητα στην πρόσβα- ση των αγαθών και των υπηρεσιών του και να μεριμνά για την ενδυνάμωση των αποδεκτών τους. Το πρό- γραμμα Θάλλω εστιάζει στο «γήρας με χαμόγελο» , στην ενεργοποίηση των ατόμων τρίτης ηλικίας μέσω της δια βίου μάθησης και της πο- λυδιάστατης μέριμνας που προ- σφέρεται ώστε οι ηλικιωμένοι να παραμείνουν δραστήριοι και να νιώθουν κοινωνικά ενεργοί και χα- ρούμενοι..
Η συνομιλία μας με τον κ.Νότη Παρασκευόπουλο, ιδρυτή της SEVEN ELEVEN και ψυχή της πρωτοβουλίας ΘΑΛΛΩ , αναδεικνύει ενδεικτικές πτυχές των καινοτόμων δράσεων της. Η θεωρητική τεκ- μηρίωση της αρχής στην οποία στηρίζεται, οι συνέρ- γειες με ελληνικούς και ευρωπαϊκούς πολιτιστικούς και κοινωνικούς οργανισμούς, αλλά και η επιτυχημένη εφαρμογή όσων παρεμβάσεων ήδη εφαρμόζονται, δη- λώνουν εύγλωττα το μοναδικό κοινωνικό αποτύ- πωμα του ΘΑΛΛΩ και κυρίως την προοπτική του στη χώρα μας. 
ΜΔ: Θα θέλατε να μας αναπτύξετε τη θεωρία της αρχής της συνειρμικής σκέψης που διέπει τις πα- ρεμβάσεις που σχεδιάζετε και εφαρμόζετε σε ηλι- κιωμένους και άτομα με άνοια;
ΝΠ: Η Αρχή Συνειρμικής Σκέψης είναι ο πυρήνας της φι- λοσοφίας που ονομάζεται θάλλω. Το θάλλω είναι μία μη- φαρμακολογική ψυχοκοινωνική παρέμβαση που απευ- θύνεται σε ηλικιωμένους και άτομα που ζουν με άνοια και αναπτύχθηκε μέσα από πολυετή παρατήρηση των αναγκών, της καθημερινότητας και των επιθυμιών τους. Στην εφαρμογή της, η μέθοδος θάλλω είναι μία προσωποκε-ντρική προσέγγιση επικοινωνίας και ενίσχυσης της ανε-ξαρτησίας και αυτοπεποίθησης των ανθρώπων μέσω ενός συνδυασμού προτάσεων και ψυχαγωγικών δραστηριο- τήτων οι οποίες υλοποιούνται πάνω στον άξονα της Αρ- χής Συνειρμικής Σκέψης. Παρατηρήθηκε πως η συμμε- τοχή των ατόμων που ζουν με άνοια σε καθημερι- νές δραστηριότητες γινόταν πιο ενεργητική, παρα- γωγική και κάποιες φορές με παρουσία δείγματος λογικής ροής σκέψης, όταν το μήνυμα μεταφερόταν με τη μορφή αλλεπάλληλων συνειρμών.
Οι συνειρμοί αυτοί ήταν είτε λεκτικοί, είτε οπτικοί, σε κάθε περίπτωση συνδυαστικά αισθητηριακοί και προσαρμοσμένοι στις ανά- γκες και προτιμήσεις κάθε ανθρώπου χωριστά. Ακολου- θώντας στην πράξη αυτήν την διαπίστωση και αλ- λάζοντας τα διαστήματα ανάμεσα στους συνειρμούς παρατηρήθηκε πως ανεξάρτητα από τη νοητική κα- τάσταση και το βιωματικό, βιοτικό και κοινωνικό ιστορικό τους, οι άνθρωποι συμμετείχαν ολοένα και συχνότερα στις δραστηριότητες, κοι- νωνικοποιούνταν και η διάθεσή τους βελτιωνόταν αισθητά. Η διαπίστωση αυτή οδήγησε στην ανάπτυξη της θε- ωρίας που ονομάσαμε Αρχή Συνειρ- μικής Σκέψης. Σκοπός δεν είναι μόνο η συμμετοχή αλλά και η ενθάρρυνση ανάπτυξης σχέσεων εμπιστοσύνης και εξωστρέφειας. Από τον Μάρτιο του 2020 η πρωτοβουλία θάλλω έχει προσαρ- μοστεί και υλοποιείται σε ψηφιακό περι- βάλλον διατηρώντας την αποτελεσματι- κότητά της.
ΜΔ: Ποιο είναι το όραμα και η απο- στολή της πρωτοβουλίας θάλλω και με ποιους φορείς αναπτύσσει συνέργει- ες για το κοινωνικό της αποτύπωμα;
ΝΠ: Επιθυμία μας είναι η φιλοσοφία του θάλλω να συ- νεχίσει να αποτελεί έναν φάρο ενημέρωσης, καθοδή- γησης και αποφόρτισης κα- θώς και κόμβο ανταλλαγής εμπειριών και πρακτικών ανάμεσα στους ανθρώπους που αναζητούν μία λύση για εκείνους που φροντίζουν. Οραματιζόμαστε την αλλαγή της στερε- οτυπικής εικόνας που έχει ο κόσμος για την Τρίτη Ηλικία και την σταδιακή απαλοιφή του στίγματος που συνοδεύ-ει την κατάσταση της άνοιας.
Η προ- σπάθειά μας ενισχύεται μέσα από τιμητικές συνεργασίες όπως με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης σχεδιάζοντας πρό- τυπες δράσεις αισθητηριακού προσανατολισμού και ει- κονικής πραγματικότητας που υλοποιούνται στα κατά τό- πους γηροκομεία και απευθύνονται σε ανθρώπους που ζουν με άνοια, καθώς και με το νέο Μουσείο Σύγχρονης Τέ- χνης του Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή σχεδιάζο- ντας μία πρότυπη δράση τόσο στους χώρους του μουσείου όσο και ψηφιακά, απευθυνόμενης σε άτομα άνω των 60 ετών συμπεριλαμβανομένων εκείνων με ήπια διαταραχή γνωστικών λειτουργιών.
Το συνολικό μας έργο έχει υπο- στηριχθεί από μεγάλους οργανισμούς όπως το Ίδρυ- μα Σταύρος Νιάρχος, το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα και το Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, ενώ χαίρει της υποστήριξης της Ελληνικής Πρωτοβουλίας Ενάντια στη Νόσο Αλτσχάιμερ.
Την προσπάθειά μας ενισχύει η έκδοση του βιβλίου 365 μέρες κοντά στην Τρίτη Ηλικία το οποίο πε- ριλαμβάνει την επεξήγηση της μεθόδου θάλλω με πλήθος συνοδευτικών διαγραμμάτων καθώς και περισσότερα από 2.500 ερεθίσματα και προτάσεις που καλύπτουν κάθε ημέρα του έτους.
ΜΔ: Ποιες είναι κατά κύριο λόγο οι ωφελούμενες ομάδες της πρωτοβουλίας θάλλω;
ΝΠ: Όταν πριν χρόνια ξεκινούσαμε κύρια ομάδα στόχου της πρωτοβουλίας μας ήταν η ομάδα των ηλι- κιωμένων που διαμένει σε κάποια δομή φροντίδας στην περιοχή της Αττικής. Σήμερα, οι παρεμβάσεις, οι δράσεις που σχεδιάζονται και υλοποιούνται κα- θώς και οι προσφερόμενες υπηρεσίες, απευθύνονται σε όλη την Ελλάδα. Παράλληλα, επιθυμώντας να ενι- σχύσουμε το κοινωνικό μας αποτύπωμα, σε συνεργασία με την Ελληνική Πρωτοβουλία Ενάντια στην Νόσο Αλτσχάι- μερ (Hellenic Initiative Against Alzheimer’s Disease – HI- AAD.org) και με την υποστήριξη του ΤΙΜΑ Κοινωφελούς Ιδρύματος, σχεδιάσαμε μία υπηρεσία τηλεφωνικής ενημέρωσης και υποστήριξης για άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους παρέχοντας μία σειρά από εργαλεία που εξελίσσουν ολοένα και περισσότερο την ποιότητα φροντίδας μέσα από την έγκυρη ενη- μέρωση.
Η συγκεκριμένη υπηρεσία αποτελεί το αποτέλεσμα συντονισμένης προσπάθειας με την Ελληνική Πρωτοβουλία, ενώ αντικατοπτρί-ζει την συνεργατική προσαρμογή των πρα- κτικών της Αμερικανικής Εταιρείας Αλτσχάιμερ στα ελληνικά δεδομένα και ακολουθεί διεθνώς αποδεκτές κατευθυντήριες οδηγίες με Ευρω- παϊκές πρακτικές. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στο call.thallo.care.
Οι ωφελούμενες, λοιπόν, ομάδες της πρω-τοβουλίας θάλλω είναι:
• Άτομα που ζουν με άνοια,
• Άτομα που ζουν με Ήπια Γνωσιακή Δια- ταραχή (MCI),
• Οικογένεια, φίλους και φροντιστές ανθρώ- πων που ζουν με άνοια,
• Επαγγελματίες Υγείας που εργάζονται σε πε- ριβάλλον φροντίδας ηλικιωμένων και ατόμων με άνοια,
• Το ευρύ κοινό που επιθυμεί να ενημερωθεί ή να συμμετέχει στις δράσεις μας και
• Άνθρωποι άνω των 65 ετών που αισθάνονται την ανά- γκη να μιλήσουν.
ΜΔ: Η διαγενεακή επικοινωνία πώς κατά τη γνώ- μη σας μπορεί να συμβάλλει στη συνοχή και την ανάπτυξη της κοινότητας; Οι χώροι πολιτισμού ποιο ρόλο έχουν ή μπορεί να έχουν σε αυτό τον ορα- ματικό στόχο;
ΝΠ: Στα χρόνια που ασχολούμαστε με την Τρίτη Ηλι- κία έχουμε καταλήξει σε πολύτιμα συμπεράσματα, ανα- φορικά με νέες προσεγγίσεις που οφείλουμε να αναπτύ- ξουμε στον τομέα της ψυχαγωγίας των ηλικιωμένων. Μία από αυτές τις δράσεις αφορά την επαφή των ηλικιωμέ- νων με παιδιά και εφήβους. Η ανάπτυξη σχέσεων ανά- μεσα σε διαφορετικές γενιές παρουσιάζει μεγάλο ενδια- φέρον καθώς έρευνες δείχνουν πως τα οφέλη είναι ευ- εργετικά και για τις δύο πλευρές. Οι νεότεροι άνθρω- ποι δείχνουν μία προσωπική ωρίμανση και απο- κτούν γνώση για την τρίτη ηλικία και την άνοια κάτι που με τη σειρά του μεταφράζεται σε αυξημένη κοι- νωνική ευαισθησία, πιο θετική στάση προς στους ανθρώπους και αυξημένη ενσυναίσθηση απέναντι στα άτομα που ζουν με άνοια. Ομοίως, τα οφέλη για τους μεγαλύτερους ενήλικες είναι εξίσου σημαντικά κα- θώς βελτιώνεται η διάθεσή τους, ενεργοποιείται ο νους και η μνήμη, μειώνεται το αίσθημα κοινωνικής απομό- νωσης και αναπτύσσεται ένα πιο υγιές πλαίσιο αναφο- ρικά με την ποιότητα ζωής τους .Οι χώροι πολιτισμού πιστεύω ήδη επαναπροσδιορίζονται ως χώροι πα- ραγωγικού διαλόγου και εξερεύνησης νέων τόπων αλληλεπίδρασης με το κοινό τους μέσα από συ- μπεριληπτικές δράσεις που απευθύνονται σε όλους. Ένα βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση μπορεί να εί- ναι και η υλοποίηση διαγενεακών δράσεων. Η ει- κόνα ενός παππού που επισκέπτεται ένα μουσείο με την εγγονή του και μοιράζονται παρέα την εμπει- ρία μέσα από μια δράση που απευθύνεται και στους δύο είναι εκτός από όμορφη και ενθαρρυντική για μία υγιή και παραγωγική κοινωνία αποδοχής. Σε κάθε περίπτωση ο πολιτισμός, εκτός από επιλογή, αποτελεί και όχημα βελτίωσης της ψυχικής, πνευ- ματικής και κοινωνικής υγείας των ανθρώπων.
Facebook
LinkedIn

Share:

Scroll to Top