Το πρόγραμμα «θάλλω» για την άνοια

Το πρόγραμμα «θάλλω» για την άνοια

γράφει Ο Νότης Παρασκευόπουλος

  Ο Νότης Παρασκευόπουλος είναι κάτοχος μεταπτυχιακού στον τομέα της άνοιας από το Πανεπιστήμιο του Hull στο Ηνωμένο Βασίλειο, Υπο- ψήφιος Διδάκτωρ του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπι- στημίου, ενώ από το 2019 είναι συνεργάτης της Ελληνικής Πρωτοβουλίας Ενάντια στη νόσο Αλτσχάιμερ. Επιπλέον, είναι συγγρα- φέας του βιβλίου «365 Μέρες Κοντά στην Τρίτη Ηλικία» που περιλαμβάνει περισσότερα από 2.500 ερεθίσματα και δραστηριότητες για άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους. Μαζί με την Κωνσταντίνα Μαλτέζου ίδρυσαν την εταιρεία seveneleven με σκοπό την προσπάθεια βελτίωσης της κοινωνικής και πνευματικής κατάστασης των ηλικιω- μένων και των ατόμων με άνοια που ζουν τόσο εντός όσο και εκτός γηροκομείων. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και το πρόγραμμα «θάλλω», μία μη φαρμακολογική ψυχοκοι- νωνική παρέμβαση που απευθύνεται σε άτομα που ζουν με άνοια και τους φροντιστές τους.

 Η seveneleven έχει συνεργαστεί με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή σχεδιάζοντας εφαρμογές και διά ζώσης και ψηφιακές δράσεις αισθη- τηριακού προσανατολισμού και εικονικής πραγματικότητας για την Τρίτη Ηλικία και ανθρώπους που ζουν με άνοια. Από το 2021 η εταιρεία λειτουργεί γραμμή ενημέρωσης και υποστήριξης για την Τρίτη Ηλικία, τους ανθρώπους με άνοια και τους φροντιστές τους.

 Το συνολικό έργο της εταιρείας έχει υπο- στηριχθεί από φορείς όπως το Ιδρυμα Σταύ- ρος Νιάρχος, το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα, το Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού καθώς και η Ελληνική Πρωτοβουλία Ενάντια στην Αλτσχάιμερ.

Κύριε Παρασκευόπουλε, τι είναι το πρόγραμμα «θάλλω» και ποιος είναι ο σκοπός του;

 Το πρόγραμμα «θάλλω», είναι μία μη φαρμακολογική ψυχοκοινωνική παρέμβαση που απευθύνεται σε άτομα που ζουν με άνοια και τους φροντιστές τους και υλοποι- είται με ιδρυτική δωρεά από το Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Από την πρώτη στιγμή, επιθυμία μας ήταν να επικοινωνήσουμε την πεποίθησή μας πως η γνώση μειώνει το άγχος και αίρει τον φόβο. Για να πετύχουμε τους στόχους μας δουλεύουμε πάνω σε πέντε άξονες: την αλλαγή της στερεοτυπικής εικόνας για την Τρίτη Ηλικία, την ενίσχυση της κοινωνικής, νοητικής και συναισθημα- τικής ζωής των ηλικιωμένων και των αν- θρώπων που ζουν με άνοια, την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κόσμου αναφορικά με την κατάσταση της άνοιας, τη σταδιακή απαλοιφή του στίγματος που συνοδεύει την άνοια, και την υποστήριξη των συγγενών/φροντιστών των ανθρώπων που ζουν με άνοια.

 Από την ίδρυσή της, η εταιρεία μας έχει να υποδείξει μία εξελικτική πορεία, που η εμπιστοσύνη ιδιωτών και μεγάλων οργανι- σμών ενισχύει και τροφοδοτεί με αισιοδοξία και θάρρος για μία ακόμη πιο επιτυχημένη συνέχεια. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η συνεργασία μας με την Ελληνική Πρωτοβουλία Ενάντια στην Αλτσχάιμερ (HIAAD.org) της οποίας έχω τη χαρά και την τιμή να είμαι συνεργάτης.

 Με επικεφαλής τον καθηγητή του Πα- νεπιστημίου Johns Hopkins των Η.Π.Α., Κωνσταντίνο Λυκέτσο, η Ελληνική Πρωτο- βουλία Ενάντια στην Νόσο Αλτσχάιμερ αποτελείται από ομάδα Ελλήνων ερευνητών οι οποίοι επιστρατεύουν την επιστημονική τους γνώση και τις ερευνητικές τους ικανό- τητες για να αντιμετωπίσουν την πανδημία της νόσου Αλτσχάιμερ και των συναφών διαταραχών στην Ελλάδα. Πρόκειται για μία από τις πιο πετυχημένες συνεργασίες Ελλάδος και ΗΠΑ που διανύει τον τρίτο της χρόνο και έχει ήδη παρουσιάσει ση- μαντικό έργο μέσα από την δημιουργία, ανάπτυξη και διατήρηση συνεργασιών με φορείς, Υπουργεία και παρατηρητήρια.

Τι προγράμματα, δράσεις και προ- ϊόντα έχετε διαθέσιμα για όλους;

«365 Μέρες κοντά στην Τρίτη Ηλικία» (2η έκδοση). Ένα βιβλίο με περισσότερα από 2.500 ερεθίσματα και δραστηριότητες για άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους, λίστα δραστηριοτήτων ανά θεματική με περισσότερες από 50 προτάσεις και επε- ξήγηση της μεθόδου θάλλω. Μάθετε πε- ρισσότερα στον ιστότοπο www.sevenele- ven.me Museumadventure. Εφαρμογή για την ενίσχυση της συναισθηματικής και νοητικής υγείας μέσα από τον κόσμο της τέχνης σε συνεργασία με το Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή και με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 Η εφαρμογή είναι ειδικά σχεδιασμένη για άτομα άνω των 65 ετών και άτομα με Ήπια Γνωστική Διαταραχή και μπορείτε να την κατεβάσετε δωρεάν από τα PlayStore και AppStore. Έως το τέλος του έτους, θα ανακοινωθούν τα ακόλουθα: Εγχειρίδια. 4 βιβλία με περισσότερες από 240 συνολικά ασκήσεις, ειδικά σχεδιασμένες και διαμορ- φωμένες για ηλικιωμένους και άτομα με Ήπια Γνωστική Διαταραχή. Παιχνίδια. Σειρά παιχνιδιών και βοηθημάτων όπως αισθητη- ριακά μαξιλάρια, σετ αισθητηριακής ολοκλήρωσης, επιτραπέζια παιχνίδια και σετ ζωγραφικής, ειδικά σχεδια- σμένα για άτομα με άνοια. th llo- radio.

Εχετε τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης και υποστήριξης για άτομα και στο εξωτερικό;

 Το 2020, συνεργαστήκαμε με την Ελληνική Πρωτοβουλία Ενάντια στη Νόσο Αλτσχάιμερ με στόχο την αύξηση του κοινωνικού αντίκτυπου του «θάλλω» εγκαινιάζοντας μία νέα τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης και υποστήριξης για άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους, προσφέ- ροντας μία ευρεία σειρά εργαλείων που ενισχύουν ακόμη περισσότερο την ποιότητα φροντίδας μέσω έγ- κυρης ενημέρωσης.

 Η Γραμμή Ενημέρωσης και Υπο- στήριξης, που ξεκίνησε με ιδρυτική δωρεά από το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα και από τον Απρίλιο του 2022 συνεχίζει, σε διευρυμένη μορ- φή, με δωρεά από το Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου, αντικατοπτρίζει την συνεργατική προσαρμογή των πρα- κτικών της Αμερικανικής Εταιρείας Αλτσχάιμερ στα ελληνικά δεδομένα και έχει ως αποστολή την παροχή ολοκληρωμένης φροντίδας σε ασθε- νείς με διαταραχές μνήμης και στις οικογένειές τους που επωμίζονται το φορτίο της φροντίδας και ακο- λουθεί διεθνώς αποδεκτές κατευ- θυντήριες οδηγίες με Ευρωπαϊκές πρακτικές. Έτσι, η υπηρεσία μας: Προσφέρει δωρεάν υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια εξέλιξης της άνοιας, μέσω συστηματικής επικοινωνίας με τους φροντιστές. Παρέχει ατομικές ψυχαγωγικές συναντήσεις μέσω Zoom για άτομα με άνοια. Παρέχει ατομικές συνεδρίες ψυχολογικής υποστήριξης μέσω Zoom για φρον- τιστές ατόμων με άνοια. Δεν έχει χρονικό όριο κλήσης. Οι φροντιστές έχουν όσο χρόνο χρειάζονται για να επικοινωνήσουν τις ανησυχίες τους. Όλες οι υπηρεσίες είναι δια- θέσιμες και στα Αγγλικά. Από τον Μάρτιο του 2021 –όταν η γραμμή ξεκίνησε επισήμως να λειτουργεί– έχουμε καθοδηγήσει περισσότερους από 3.500 συγγενείς και φροντιστές σε όλη την Ελλάδα. Οι υπηρεσίες μας προσφέρονται και μέσω τηλε- διάσκεψης ενώ είναι διαθέσιμες και στους Έλληνες της Ομογένειας. Πε- ρισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στο call.thallo.care.

Ισχύει το ότι θα δημιουργή- σετε ραδιοφωνικό σταθμό αποκλειστικά για άτομα που ζουν με άνοια;

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «θάλλω» που έχουμε αναπτύξει σύν- τομα θα είναι διαθέσιμος ο 1ος δια- δικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός (webradio) που θα έχει ως ομάδα στόχου άτομα Τρίτης Ηλικίας και άτομα που ζουν με άνοια -εντός και εκτός δομών φιλοξενίας ηλικιωμέ- νων- με το εν δυνάμει κοινό να αποτελείται και από Έλληνες που διαμένουν σε χώρες του εξωτερι- κού.

Το περιεχόμενο του σταθμού θα είναι αρχικά μουσικό, χωρίς διαφη- μίσεις, ενώ σταδιακά θα ενταχθούν σύντομες εκπομπές νοητικής ενδυ- νάμωσης βασισμένης στη μέθοδο θάλλω, ενότητα φροντιστών και συ- νεντεύξεις με Έλληνες επιστήμονες με πολυετή εμπειρία σε ζητήματα γήρανσης και άνοιας.

Ο σταθμός –που θα εκπέμπει κάθε μέρα, όλη ημέρα, όλο το χρόνο  είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει την λειτουργία του την 1η Οκτωβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας, ενώ η πρόσβαση θα γίνεται από τον ιστότοπο thallo.radio.care

Το  εγχείρημα  θα  λειτουργήσει ως ένας νέος δίαυλος επικοινωνίας και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ατόμων με άνοια. Στα οφέλη του περιλαμβάνονται: Η ενίσχυση της κοινωνικής υγείας των ακροατών που ζουν με άνοια. Η ανάπτυξη του συναισθήματος της συμμετοχής. Η προσπάθεια απαλοιφής του στίγμα- τος που συνοδεύει την άνοια. Η εν- θάρρυνση της εξωστρέφειας και αναζήτησης υποστήριξης.

Περισσότερες πληροφορίες για εμάς και τις δράσεις μας μπορείτε να αναζητήσετε στις επίσημες ιστοσελίδες:
https://call.thallo.care
https://thallo.care
https://seveneleven.me
και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:
Facebook: @thallo.care
Instagram: thallo_program
LinkedIn:th llo

Facebook
LinkedIn

Share:

Scroll to Top