Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

Η προστασίατων Προσωπικών σας Δεδομένων είναι σημαντική για εμάς.

Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και να ενημερωθείτε για τον τρόπο με τον οποίο η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία “711 ομάδα θεάτρου” καιδιακριτικό τίτλο seveneleven που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ζηνοδότου αρ. 1, τηλ. 211 111 3642, νομίμως εκπροσωπούμενης, με ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας welcome@thallo.care (εφεξής η “εταιρεία” ή “εμείς” ή “μας”), λειτουργώντας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα Προσωπικά σας Δεδομένα.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων από την εταιρεία μας, τους αποδέκτες των Δεδομένων αυτών, καθώς και τα δικαιώματά σας.

Για απορίες σας αναφορικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, αλλά και κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας δεδομένων (DPO) της Εταιρείας, στο 211 111 3642.

 1. Λίγα λόγια για τον δικτυακό τόπο της εταιρείας

Το www.thallo.care αποτελεί τον δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου προγράμματος (θάλλω) που υλοποιεί η εταιρεία μας. Μέσω των διαδικτυακών τόπων, μπορείτε να πληροφορηθείτε για τις δράσεις και τα προγράμματα που οργανώνει η εταιρεία μας στα πλαίσια του καταστατικού της σκοπού.

 1. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Ο όρος “Προσωπικά Δεδομένα”, αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητα σας, εφεξής “Προσωπικά Δεδομένα” ή “Δεδομένα”.

 1. Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση,ηοργάνωση, η διάρθρωση,η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

 1. Είναι υποχρεωτική η παραχώρηση των Δεδομένων σας;

Η παραχώρηση των Δεδομένων στην Εταιρεία μας είναι απαραίτητη για την συμμετοχή σας στις δράσεις και τα προγράμματα που αναλύονται λεπτομερώς στην ιστοσελίδα μας. Εάν αρνηθείτε να παραχωρήσετε τα στοιχεία που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά στον δικτυακό τόπο, θα είναι αδύνατη η συμμετοχή σας στις ως άνω δράσεις και προγράμματα.

 1. Ποια Δεδομένα συλλέγουμε;

Φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα Δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται. Αυτά τα Δεδομένα περιλαμβάνουν τα εξής:

 1. ονοματεπώνυμο,
 2. τηλέφωνο,
 3. ημερομηνία γέννησης,
 4. ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail),
 5. στοιχεία προηγούμενης εμπειρίας σε αναλόγου περιεχομένου δράσεις και προγράμματα με αυτά της εταιρείας μας.

Επίσης, συλλέγουμε κατόπιν αποδοχής σας πληροφορίες από τη χρήση “cookies” στο πρόγραμμα περιήγησης σας.

 1. Πώς χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα σας;

Τα δεδομένα σας χρησιμοποιούνται στο μέτρο και στο βαθμό που είναι απαραίτητα για την επίτευξη του καταστατικού σκοπού της εταιρείας μας. Κύριος σκοπός της εταιρείας μας είναι η παραγωγή θεατρικών παραστάσεων και η προσπάθεια βελτίωσης της κοινωνικής και πνευματικής κατάστασης των ηλικιωμένων που ζουν σε γηροκομεία, μέσα από ένα πρότυπο μοντέλο ψυχαγωγίας που έχει αναπτυχθεί και εφαρμόζεται από τα μέλη της.

Ειδικότερα τα Δεδομένα σας χρησιμοποιούνται από εμάς για τους εξής σκοπούς:

 1. Για την διαχείριση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας με εσάς και κάθε ζητήματος, που θέτετε μέσω αυτής.
 2. Για την βελτιστοποίηση και προσαρμογή της εμπειρίας σας στην ιστοσελίδα μας.
 3. Για την συμμετοχή σας ως “εθελοντές” στις δράσεις και τα προγράμματα που διεξάγονται από την εταιρεία μας.
 4. Για την διατήρηση ηλεκτρονικού και έντυπου αρχείου από την εταιρεία μας.
 5. Για την σύνταξη συμφωνητικών, στα οποία προσδιορίζονται ειδικότερα οι όροι της μεταξύ μας συνεργασίας στα πλαίσια της εθελοντικής σας δράσης.
 6. Για άλλους σκοπούς για τους οποίους θα σας ειδοποιούμε, ή θα προσδιορίζονται κατά περίπτωση.

Οποτεδήποτε θελήσετε μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα σας, θα βρείτε λεπτομέρειες στις ενότητες 10 και 11 “Ποια είναι τα δικαιώματά σας” και “Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας” παρακάτω.

Σας γνωρίζουμε, ότι η επεξεργασία των Δεδομένων σας διεξάγεται μέσω συστημάτων πληροφορικής και ηλεκτρονικών συσκευών κυρίως από τα μέλη της Εταιρείας μας και κατ’ εξαίρεση από τρίτους. Οι τρίτοι που επεξεργάζονται Δεδομένα σας έχουν δεσμευτεί συμβατικά με την εταιρεία μας για την τήρηση εμπιστευτικότητας.

Τα τηρούμενα Δεδομένα σας δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές, κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

7.Ποια είναι η νομική βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας από την Εταιρεία;

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν, είναι η συγκατάθεσή σας, την οποία ζητούμε πάντα, πριν επεξεργαστούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα (άρθρο 6 παρ. 1 (α) Γ.Κ.Π.Δ.), καθώς και το έννομο συμφέρον μας για την παρακολούθηση της επικοινωνίας με επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, το οποίο υπερισχύει των δικών σας συμφερόντων και θεμελιωδών δικαιωμάτων (άρθρο 6 παρ. 1 (στ) Γ.Κ.Π.Δ).

 1. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα Δεδομένα σας;

Θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα συνεχίζετε να αλληλεπιδράτε με εμάς και είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών που τα συλλέξαμε και τα επεξεργαζόμαστε, όπως αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω, ή για το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο θα μπορούσε να προκύψει ευθύνη από την επεξεργασία, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, διατηρούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα μέχρι να ανακαλέσετε την συγκατάθεση, την οποία μας έχετε δώσει, ή μέχρι να εναντιωθείτε στην επεξεργασία τους από εμάς, την οποία βασίζουμε στο έννομο συμφέρον μας.

Για τον προσδιορισμό του χρόνου διατηρήσεως των προσωπικών σας δεδομένων, λαμβάνουμε υπ’ όψιν μας την φύση των δεδομένων σας, την ποσότητα, το σκοπό της επεξεργασίας τους κτλ. Σε κάθε περίπτωση τα Προσωπικά σας Δεδομένα διαγράφονται μετά το τέλος της συνεργασίας μας.

 1. Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;

 Δεσμευόμαστε να διαφυλάσσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των Προσωπικών σας Δεδομένων, έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Χρησιμοποιούμε τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

Σε κάθε περίπτωση η ασφάλεια των Δεδομένων στο περιβάλλον της Ιστοσελίδας τελεί υπό την επιφύλαξη λόγων που εκφεύγουν της σφαίρας επιρροής της, καθώς και λόγων που οφείλονται σε τεχνική ή άλλη αδυναμία του δικτύου, που δεν ελέγχεται από την εταιρεία ή λόγων ανωτέρας βίας ή τυχαίων γεγονότων.

 1. Ποια είναι τα δικαιώματα σας;
 • Έχετε δικαίωμα πρόσβασηςστα Προσωπικά σας Δεδομένα.

Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς, εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας, μπορείτε να ζητήσετε, να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 • Έχετε δικαίωμα διόρθωσηςανακριβών Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα.

Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας, μπορείτε να μας υποβάλλετε, αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος, ηλεκτρονικής διεύθυνσης).

 • Έχετε δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα Δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας.

 • Έχετε δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

 • Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.

 • Έχετε δικαίωμα εναντίωσηςκαι ανάκλησης της συγκατάθεσης ως προς την επεξεργασία των Δεδομένων σας.

Εάν έχετε δηλώσει τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των Δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ.

 

 1. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας, μπορείτε να στείλετε σχετική συστημένη επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση Ζηνοδότου αρ. 1, Τ.Κ. 11634, στην Αθήνα ή να υποβάλλετε σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνσή welcome@thallo.care με τίτλο “Άσκηση Δικαιώματος” και εμείς θα φροντίσουμε να εξετάσουμε το αίτημά σας και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

 1. Πότε απαντάμε στα Αιτήματα σας;

Απαντάμε στα αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και χρόνο που εξαρτάται από την πολυπλοκότητα του ερωτήματος και μπορεί να κυμανθεί από ένα (1) έως (3) μήνες, από την επομένη λήψεως του ερωτήματος.

Αν τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή υβριστικά, η Εταιρεία μπορεί να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα.

 1. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς;

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα Δεδομένα σας είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

 1. Πού μπορείτε να προσφύγετε αν παραβιάσουμε το ισχύον δίκαιο για την προστασία των Δεδομένων σας;

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) contact@dpa.gr), αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει το ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.

 1. Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις ή μεταβολές της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου;

Εάν υπάρξουν τροποποιήσεις ή μεταβολές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα μας, προκειμένου να λάβετε γνώση.

Σας παροτρύνουμε να διαβάζετε, ανά τακτά διαστήματα, την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, ώστε να γνωρίζετε, πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.

 1. Ερωτήσεις και Σχόλια

Ελπίζουμε, ότι η παρούσα Πολιτική Απορρήτου, σας βοήθησε να κατανοήσετε, τόσο τον τρόπο, με τον οποίο, χειριζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, όσο και τα δικαιώματά, που μπορείτε να ασκήσετε, σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τον χειρισμό αυτό.

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις που δεν έχουν καλυφθεί, ή σχόλια και προβληματισμούς, σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου μας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση welcome@thallo.care και θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε.

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΕΠΑΦΗ
Scroll to Top